Tạp chí Khoa học, S. 12 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bức tranh hình học các k-quĩ đạo của các MD5-nhóm liên thông đơn liên mà các MD5-đại số tương ứng có ideal dẫn xuất giao hoán bốn chiều

Lê Anh Vũ, Dương Quang Hoà

Tóm tắt


Bài này sẽ xét các MD5-nhóm liên thông đơn liên tương ứng với các MD5-đại số đã phân loại trong bài [9]. Cụ thể, chúng ta sẽ mô tả triệt để hình học các K-quĩ đạo của mỗi MD5-nhóm đó.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100