Tạp chí Khoa học, S. 14 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Điểm bất động của ánh xạ dạng ε - δ co trong thang các không gian Banach

Nguyễn Bích Huy, Võ Duy Thượng

Tóm tắt


Bài toán Cauchy tìm hàm x: [0,a] →X (X là một không gian Banach) thoả mãn

    x’(t)=f(t,x(t)), t ϵ [0,a],

    x= (0) = x0

vốn ban đầu được nghiên cứu với ánh xạ f tác động từ [0,a ] x  X vào X, sau này nhờ khái niệm “thang các không gian Banach” đã được mở rộng cho một lớp ánh xạ f tác động từ [0,a ] x  X  vào một X’ mở rộng hơn X  [1,4-6].


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100