Tạp chí Khoa học, S. 14 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các biểu diễn của nhóm Heisenberg tổng quát HR(m,n)

Nguyễn Việt Hải

Tóm tắt


Bài báo được sắp xếp như sau: ở $1 chúng tôi giới thiệu các khái niệm phân cực và tương ứng Kirillov ; $2 dành cho việc tính các K-quĩ đạo của nhóm Heisenberg 
HR(m,n). Cuối cùng, trong $3, chúng tôi tìm các phân cực, mô tả các biểu diễn unita, bất khả qui của nhóm ứng với các K-quĩ đạo qua tương ứng
Kirillov.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100