Tạp chí Khoa học, S. 17 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Biên dịch: Từ lý thuyết đến thực tế

Nguyễn Thanh Tùng

Tóm tắt


Môn dịch là một trong những môn học thuộc chương trình đào tạo cử nhân tiếng Anh các chuyên ngành phương pháp giảng dạy tiếng, biên-phiên dịch, và thương mại tại các trường đại học trong những năm gần đây. Tuy nhiên, có một thực tế mà những người tham gia đào tạo thường thừa nhận là chưa có sự thống nhất trong quy trình đào tạo, từ nội dung chương trình đến cách giảng dạy và đánh giá.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100