Tạp chí Khoa học, S. 19 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các giải pháp tăng cường năng lực quản lý của hiệu trưởng trường THPT một số tỉnh phía Nam

Nguyễn Thị Hoàng Trâm

Tóm tắt


Qua điều tra cho thấy, nhìn chung năng lực quản lý của hiệu trưởng trường THPT một số tỉnh phía Nam chỉ ở mức trung bình khá đến khá, vì vậy cần tăng cường năng lực quản lý của hiệu trưởng nhằm làm cho họ có đủ khả năng lãnh đạo, quản lý nhà trường đổi mới giáo dục. Bài viết đã đưa ra 3 nhóm giải pháp nhằm tăng cường năng lực quản lý của hiệu trưởng trường THPT một số tỉnh phía Nam, các nhóm giải pháp đó là: Nhóm giải pháp về thể chế; nhóm giải pháp xây dựng và tăng cường năng lực quản lý của hiệu trưởng do các chủ thể quản lý nhà trường thực hiện; nhóm giải pháp tăng cường năng lực quản lý của hiệu trưởng do chính hiệu trưởng thực hiện.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100