Tạp chí Khoa học, S. 21 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các nghiệm không bị chặn của phương trình logistic và dáng điệu tiệm cận của chúng

Nguyễn Bích Huy, Trần Đình Thanh

Tóm tắt


Trong bài báo chúng tôi xét phương trình logistic chứa toán tử p-Laplace và hàm trọng M(x)ϵ Lq với q nhỏ. Chúng tôi chứng minh sự tồn tại các nghiệm yếu lớn nhất (có thể không bị chặn) và nghiên cứu dáng điệu tiệm cận của chúng.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100