Tạp chí Khoa học, S. 22 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các giải pháp thúc đẩy công tác chuẩn bị cho trẻ em dân tộc Khmer vào lớp 1 tại tỉnh Sóc Trăng

Nguyễn Ngọc Tài

Tóm tắt


Bài báo tìm hiểu thực trạng việc chuẩn bị cho trẻ em Khmer vào lớp 1 tại  tỉnh Sóc Trăng. Trên cơ sở tìm hiểu thực trạng, nhóm nghiên cứu đã đưa ra các giải pháp để giúp địa phương thực hiện tốt việc chuẩn bị cho trẻ em Khmer vào lớp 1 nhằm thực hiện tốt công tác Phổ cập Giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi cho học sinh dân tộc Khmer tại tỉnh Sóc Trăng nói riêng cũng như vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100