Tạp chí Khoa học, S. 24 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của dạng nguyên liệu đầu đến sự hình thành pha spinel

Phan Thị Hoàng Oanh, Hoàng Nhật Hưng

Tóm tắt


Các nguyên liệu đầu Al(OH)3, brucite, 4MgCO3.Mg(OH)2.6H2O được dùng để khảo sát phản ứng tạo spinel. Kết quả XRD của sản phẩm nung ở 1200oC cho thấy nếu dùng nguyên liệu chứa magie là 4MgCO3.Mg(OH)2.6H2O quá trình tạo spinel thuận lợi hơn so với dùng nguyên liệu brucite.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100