Tạp chí Khoa học, S. 27 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Điều tra thành phần các loài cá ở một số nhánh sông, suối chính chảy vào sông Sài Gòn thuộc tỉnh Bình Phước

Tống Xuân Tám, Nguyễn Thị Ngọc Chúc

Tóm tắt


Khu vực nghiên cứu thu được 576 mẫu cá với 59 loài, xếp trong 40 giống, 20 họ, 8 bộ. Bổ sung 8 loài cá thuộc 3 giống mới cho lưu vực sông Sài Gòn. Bổ sung 1 loài mới cho cá nước ngọt vùng Nam Bộ và Việt Nam. 2 loài cá ngoại lai, 19 loài cá đang bị giảm mạnh đến mức đáng báo động. 18 loài ở mức độ rất ít, 26 loài ít, 11 loài nhiều, 4 loài rất nhiều. 58 loài cá dùng làm thực phẩm, 5 loài cá có giá trị làm thực phẩm xuất khẩu, 23 loài cá làm cảnh, 23 loài cá giúp phòng dịch, 4 loài cá dùng làm thuốc, 18 loài cá là nguồn nuôi trồng thủy sản. 59 loài cá phân bố ở nước ngọt. Các loài cá phân bố quanh năm. Không có các loài cá đặc trưng cho vùng núi cao.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100