Tạp chí Khoa học, S. 30 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đặc điểm phân hóa tự nhiên và sự hình thành các đơn vị cảnh quan lưu vực sông Hương

Nguyễn Đăng Độ, Nguyễn Thám

Tóm tắt


Điều kiện tự nhiên lưu vực sông Hương có sự phân hóa đa dạng và độc đáo. Kết quả nghiên cứu sự phân hóa tự nhiên của lãnh thổ và thành lập bản đồ cảnh quan lưu vực sông Hương, tỷ lệ 1:100 000 cho thấy: Lưu vực sông Hương được phân chia thành 117 loại cảnh quan trong hệ thống phân loại cảnh quan của lãnh thổ, bao gồm: hệ cảnh quan, phụ hệ cảnh quan, kiểu cảnh quan, phụ kiểu cảnh quan, lớp cảnh quan, phụ lớp cảnh quan và loại cảnh quan.

Bài báo nghiên cứu đặc điểm phân hóa tự nhiên và sự hình thành các đơn vị cảnh quan trên lưu vực sông Hương nhằm xác định tiềm năng tự nhiên phục vụ một số mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của lãnh thổ.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100