Tạp chí Khoa học, S. 30 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu thành phần quần xã Tuyến trùng ở một số sinh cảnh điển hình thuộc Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh

Ngô Thị Lan, Võ Đạo Hiến

Tóm tắt


Quần xã Tuyến trùng ở Cần Giờ TP Hồ Chí Minh, được nghiên cứu theo 2 mùa (mùa khô và mùa mưa), tại 4 sinh cảnh khác nhau: sinh cảnh trong rừng, sinh cảnh kênh rạch, sinh cảnh đất trống và sinh cảnh bãi biển. Kết quả nghiên cứu ghi nhận được 114 giống, thuộc 31 họ, 9 bộ là: Enoplida, Trefusiida, Chromadorida, Desmodorida, Desmocolecida, Plectida, Monhysterida, Rhabditida và Araeolaimida thuộc 2 lớp Enoplea và Chromadorea. Sự khác biệt trong cấu trúc quần xã, số lượng các giống, mật độ phân bố và đa dạng sinh học của Tuyến trùng theo mùa và sinh cảnh cũng đã được nghiên cứu và ghi nhận.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100