Tạp chí Khoa học, S. 30 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bước đầu sử dụng phần mềm Articulate Studio ’09 để xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan lớp lưỡng cư phục vụ dạy - học trực tuyến

Tống Xuân Tám, Đào Thị Kim Anh

Tóm tắt


Chúng tôi đã sử dụng phần mềm Articulate Studio ’09 để xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan lớp Lưỡng cư (Amphibia) gồm 150 câu với nhiều dạng và mức độ khác nhau phục vụ dạy - học trực tuyến (E-learning). Kết quả xây dựng được 3 đề thi trắc nghiệm khách quan, mỗi đề 50 câu hỏi (gồm 11 dạng) và được làm trong thời gian là 60 phút. Đồng thời xây dựng được phần hướng dẫn sử dụng phần mềm Articulate Studio ’09 để thiết kế các bài thi trắc nghiệm trực tuyến (E-learning).


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100