Tạp chí Khoa học, S. 53 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tìm kiếm ngữ nghĩa sử dụng kích hoạt lan truyền trên ontology

Ngô Minh Vương

Tóm tắt


Các hệ thống truy hồi tài liệu dạng văn bản hiện nay gặp nhiều thách thức trong việc khám phá ngữ nghĩa của truy vấn và tài liệu. Mỗi truy vấn hàm ý các thông tin tuy không xuất hiện trong truy vấn nhưng các tài liệu nói về các thông tin này cũng nằm trong mong đợi của người đặt truy vấn. Nhược điểm của các phương pháp kích hoạt lan truyền trước đây là có thể có nhiều khái niệm không liên quan được thêm vào truy vấn. Phương pháp mới mà công trình đề xuất là chỉ kích hoạt và thêm vào truy vấn các thực thể có tên có quan hệ với các thực thể xuất hiện trong truy vấn theo các quan hệ tường minh trong truy vấn đó.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100