Tạp chí Khoa học, S. 53 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khảo sát và đánh giá hệ thống phục vụ đám đông trực tuyến

Lê Quyết Thắng

Tóm tắt


Bài báo này sử dụng phương pháp Mô hình hóa một hệ thống phục vụ đám đông trực tuyến dưới dạng mạng các hàng chờ (Queueing Network) để khảo sát các tham số đặc trưng. Kết quả có thể hỗ trợ các quyết định về dự báo số lượng khách hàng trực tuyến hướng tới các giải pháp phòng ngừa tắc nghẽn. Phần ứng dụng trình bày kết quả khảo sát hệ thống Đăng kí học phần trực tuyến của Trường Đại học Cần Thơ. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100