Tạp chí Khoa học, S. 53 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xây dựng Google Hangout App hỗ trợ cho hệ thống Moodle

Trương Thị Thùy Dung, Phạm Thị Bích Ngọc, Nguyễn Đặng Kim Khánh

Tóm tắt


Xuất phát từ nhu cầu học tập online, việc khảo sát và tìm hiểu một số plugin lớp học ảo, báo cáo của chúng tôi đề xuất kiến trúc kết hợp giữa Google Hangout Application với Moodle nhằm xây dựng hệ thống mới tạo môi trường học tập trực tuyến, tương tác và tiết kiệm chi phí đầu tư; đồng thời trình bày những chức năng của hệ thống mà chúng tôi đã xây dựng thông qua quá trình thực nghiệm. Ngoài ra, những hạn chế hiện tại và phương hướng phát triển hệ thống cũng được chúng tôi đề cập trong báo cáo này.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100