Tạp chí Khoa học, S. 32 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Biến động dân số Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1999-2009: hiện trạng, nguyên nhân và các giải pháp

Phạm Thị Xuân Thọ, Phạm Thị Bạch Tuyết

Tóm tắt


Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) là thành phố đông dân nhất Việt Nam, với số dân 7,1 triệu người năm 2009. Tốc độ tăng trưởng dân số TPHCM cao gấp gần 3 lần mức tăng dân số trung bình của cả nước. Nhưng ở đây có sự khác biệt rất lớn về gia tăng dân số giữa khu vực nội thành và ngoại thành. Điều đó có tác động sâu sắc đến sự phát triển kinh tế - xã hội và môi trường của TPHCM. Bài báo bàn luận về hiện trạng gia tăng dân số, phân bố dân cư TPHCM, phân tích nguyên nhân và đưa ra các giải pháp nhằm phân bố dân cư, sử dụng nguồn lao động hợp lí, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội TPHCM.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100