Tạp chí Khoa học, S. 33 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phát sinh phôi sinh dưỡng từ mô sẹo có nguồn gốc từ lá cây đu đủ (Carica papaya l.)

Đỗ Bích Ngọc, Bùi Xuân Sơn, Bùi Văn Lệ

Tóm tắt


TÓM TẮT

Mô sẹo từ lá non cây đu đủ Carica papaya L. tạo phôi khi nuôi cấy trên môi trường MS (Murashige and Skoog) bổ sung 0,5mg/l BAP (6-Benzylaminopurine) và 0,1mg/l NAA (Naphthaleneacetic acid). Phôi sinh dưỡng sẽ nẩy mầm khi nuôi cấy lỏng lắc trên môi trường MS. Sự phát sinh phôi sinh dưỡng của những mô sẹo có nguồn gốc từ lá của loài đu đủ này với hiệu suất cao là bằng chứng mạnh mẽ cho tính toàn năng của thực vật. Điều này sẽ giúp ích cho phương thức thực nghiệm trong việc nhân giống nhanh cây Carica papaya L.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100