Tạp chí Khoa học, S. 33 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của nitrogen – ammonium lên sự sinh trưởng của vi tảo Chaetoceros subtilis var. abnormis Proschkina-Lavrenko được phân lập ở Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

Võ Hồng Trung, Lê Thị Trung

Tóm tắt


Nitrogen là chất dinh dưỡng quan trọng góp phần vào sự sản xuất sinh khối của vi tảo và nitrogen – ammonium được xem là nguồn nitrogen ưa thích đối với các vi sinh vật. Sự sinh trưởng và đáp ứng sinh lí của tế bào Chaetoceros subtilis var. abnormis Proschkina-Lavrenko được nuôi cấy trên môi trường ESAW có bổ sung nitrogen – ammonium với các nồng độ khác nhau được nghiên cứu. Kết quả cho thấy, ở môi trường ESAW có bổ sung nitrogen – ammonium với nồng độ 75µmol/L tế bào vi tảo đạt được sự sinh trưởng và sinh lí tốt nhất.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100