Tạp chí Khoa học, S. 33 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vai trò của rừng ngập mặn ven biển Việt Nam

Phạm Văn Ngọt Phạm Văn Ngọt, Quách Văn Toàn Em, Nguyễn Kim Hồng, Trần Thị Tuyết Nhung

Tóm tắt


Rừng ngập mặn là hệ sinh thái chuyển tiếp giữa môi trường biển và môi trường nước ngọt, có vai trò to lớn về kinh tế và sinh thái - môi trường nhưng do nhiều nguyên nhân như: phá rừng để làm đầm nuôi tôm, sản xuất nông nghiệp, đồng muối, do đô thị hóa, khai thác quá mức... diện tích và chất lượng rừng ngập mặn nước ta ngày càng giảm sút. Qua bài báo này, giúp nhận thức đầy đủ về vai trò của rừng ngập mặn ven biển nước ta.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100