Tạp chí Khoa học, S. 33 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những tác động địa lí của các công trình khai thác, sử dụng nước trên dòng chính sông Hương

Nguyễn Thám, Nguyễn Hoàng Sơn, Phan Anh Hằng

Tóm tắt


Trên sông Hương xuất hiện ngày càng nhiều các công trình khai thác, sử dụng nước với những nhiệm vụ khác nhau. Bên cạnh những tác động tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội, thì các công trình này cũng có những ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường, cảnh quan lưu vực sông Hương và đặt ra nhiều vấn đề phức tạp cần giải quyết.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100