Tạp chí Khoa học, S. 33 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Theo dõi quá trình tautome dạng imino-amino của cytosine bằng laser xung cực ngắn sử dụng cơ chế phát xạ sóng hài bậc cao

Nguyễn Thị Hiền, Hoàng Văn Hưng, Hoàng Đỗ Ngọc Trầm, Lê Văn Hoàng

Tóm tắt


Bằng tính toán lí thuyết và mô phỏng chúng tôi đã chỉ ra khả năng theo dõi quá trình tautome của cytosine bằng laser xung cực ngắn sử dụng cơ chế phát xạ sóng hài bậc cao. Phân tích phổ sóng hài bậc cao phát ra khi phân tử cytosine dạng khí tương tác với laser xung cực ngắn cho thấy sự phụ thuộc của nó vào góc định phương phân tử là rất khác nhau cho hai trường hợp cytosine ở trạng thái imino và ở trạng thái amino. Tiếp theo, tính phổ sóng hài bậc cao phát ra khi cytosine trong một quá trình tautome thu được các kết quả rất bất ngờ và thú vị. Cường độ sóng hài có các cực đại gần các trạng thái cân bằng (imino và amino) cũng như trạng thái chuyển tiếp. Phát hiện này có thể là công cụ hữu ích cho việc theo dõi quá trình tautome của cytosine, một trong những nguyên nhân gây ra đột biến gen.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100