Tạp chí Khoa học, S. 33 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tổng hợp một số dẫn xuất mới của 4-amino-5-[(4-metylphenyloxi)metyl] -1,2,4-triazole-3-thiol

Nguyễn Tiến Công, Đỗ Thị Thảo Ba, Vũ Thị Hải Yến

Tóm tắt


Năm dẫn xuất mới của 4-amino-5-[(4-metylphenyloxi)metyl]-1,2,4-triazole-3-thiol đã được tổng hợp. Những chất này bao gồm 5-(4-metylphenyloximetyl)-3-metylthio-1,2,4-triazole-4-amin, hai amit và hai dẫn xuất chứa dị vòng thiadiazine. Cấu trúc của các chất đã được xác nhận qua phổ IR và phổ 1H-NMR của chúng.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100