Tạp chí Khoa học, S. 33 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Lợi ích của phân tích khoa học luận trong dạy học xác suất thống kê một phân tích khoa học luận về phân phối chuẩn

Đào Hồng Nam

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi thực hiện một phân tích khoa học luận nhằm điểm lại những nét chính trong quá trình hình thành và phát triển của luật phân phối chuẩn, giả thiết được áp dụng phổ biến khi thực hiện các kiểm định thống kê và làm nên nền tảng của phân tích thống kê, làm rõ những đặc trưng khoa học luận cơ bản và chỉ ra những lợi ích của phân tích khoa học luận trong dạy học khái niệm này.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100