Tạp chí Khoa học, S. 51 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Áp dụng chỉ số sinh trưởng (MI) của Tuyến trùng (Nematoda) để đánh giá chất lượng nước theo mùa ở khe Đôi và kênh nước thải nuôi tôm tại Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh

Ngô Thị Lan, Ngô Xuân Quảng

Tóm tắt


Kết quả nghiên cứu cho thấy áp dụng chỉ số MI của quần xã Giun tròn (Tuyến trùng) đã đánh giá được chất lượng nước ở khe Đôi và kênh chứa nước thải nuôi tôm: khe Đôi có môi trường nước ổn định hơn trong cả hai mùa; kênh nước thải nuôi tôm đã bị ô nhiễm trong cả hai mùa, tuy nhiên có dấu hiệu phục hồi trong mùa khô.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100