Tạp chí Khoa học, S. 35 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bước đầu tìm hiểu hiện tượng chuyển di ngôn ngữ từ Việt sang Hán

Lê Văn Trung

Tóm tắt


Lí thuyết chuyển di ngôn ngữ khẳng định ngôn ngữ nào càng giống với tiếng mẹ đẻ của người học, thì càng giúp cho họ tiếp cận ngôn ngữ đó dễ dàng hơn. Bài viết này trình bày một số kết quả nghiên cứu  về hiện tượng chuyển di ngôn ngữ từ tiếng Việt sang tiếng Hán qua những số liệu khảo sát và ngữ liệu cụ thể.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100