Tạp chí Khoa học, S. 38 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nhận thức của gia đình trẻ công chức, viên chức về quản lí chi tiêu ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đặng Thị Hiệp Định

Tóm tắt


Bài viết đề cập nhận thức của các gia đình trẻ (là công chức, viên chức) tại thành phố Phan Thiết về vấn đề quản lí chi tiêu trong gia đình. Trên cơ sở nhận thức hoạt động quản lí chi tiêu trong gia đình là một chức năng kinh tế của gia đình và cũng là một kĩ năng sống cần thiết cho thanh niên. Kết quả nghiên cứu cho thấy công chức, viên chức đã nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề quản lí chi tiêu trong gia đình nhưng do chưa có cơ sở để tìm hiểu sâu hơn nên nhận thức về các nội dung này còn hạn chế.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100