Tạp chí Khoa học, S. 38 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vương Duy và Yosa Buson – “Thi trung hữu họa”

Nguyễn Thị Nguyệt Trinh

Tóm tắt


Mối quan hệ giữa thơ ca và hội họa là một lí thuyết cơ bản trong mĩ học Đông Tây, đặc biệt là phương Đông với loại hình tác gia trung đại giỏi cả thi lẫn họa. Vương Duy và Buson là hai đại diện tiêu biểu cho loại hình tác gia này.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100