Tạp chí Khoa học, S. 38 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Trí thức kinh kì – người trần thuật trong Vũ trung tùy bút và Tang thương ngẫu lục

Đinh Phan Cẩm Vân

Tóm tắt


Người trần thuật - một vấn đề trung tâm của lí thuyết tự sự hiện đại. Tìm hiểu hình tượng này sẽ có cơ sở hiểu đúng và sâu hơn về tư tưởng tác giả, tác phẩm. Bài viết không đi vào tìm hiểu ngôi kể hay nghệ thuật kể mà là tìm hiểu người trần thuật – hình thái của hình tượng tác giả đã chi phối như thế nào đến thế giới nghệ thuật của tác phẩm, đã làm nên diện mạo riêng cho tác phẩm ra sao.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100