Tạp chí Khoa học, S. 40 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá tác động của cadmium (cd) lên quá trình phát triển của phôi cá Ngựa vằn - Danio rerio (Hamilton, 1822)

Nguyễn Thị Thương Huyền, Phan Thanh Huy, Trần Anh Huy, Nguyễn Thị Thu Giang, Lê Thành Long, Nguyễn Tường Anh

Tóm tắt


Trong nghiên cứu này, phôi cá Ngựa vằn được sử dụng để đánh giá tác động của cadmium lên quá trình phát triển thông qua tỉ lệ sống, chết của phôi ở 4 giai đoạn: phôi nang, phôi vị, phân đốt và hình thành hầu, họng. Đồng thời ảnh hưởng của cadmium qua nhịp tim và nhịp quẫy mình của phôi ở các nồng độ cadmium 0,1; 1; 5; 10; 20; 50 và 100µg/l được đánh giá. Kết quả cho thấy các nồng độ này vẫn chưa phải là nồng độ gây chết phôi, phôi có tỉ lệ sống cao, cadmium làm tăng nhịp tim, đồng thời làm giảm nhịp quẫy mình.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100