Tạp chí Khoa học, S. 40 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Sự tồn tại nghiệm tuần hoàn của phương trình vi tích phân Volterra đối số lệch phi tuyến loại Hyperbolic

Lê Hoàn Hóa, Nguyễn Ngọc Trọng

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi chứng minh sự tồn tại nghiệm tuần hoàn của phương trình vi tích phân Volterra đối số lệch phi tuyến loại Hyperbolic sau :

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100