Tạp chí Khoa học, S. 41 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các loại hình tổ chức sự kiện

Trương Thị Bích Tiên

Tóm tắt


Tổ chức sự kiện là một ngành khá phát triển trên thế giới. Việc phân loại nó đã có những thành quả đáng ghi nhận. Bài viết này phân tích ba loại hình sự kiện tiêu biểu là phân loại tổ chức sự kiện theo quy mô, theo hình thức và theo mục đích - nội dung; đồng thời nêu những hạn chế trong các cách phân loại này.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100