Tạp chí Khoa học, S. 43 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng kết hợp giữa N–No3- và N–Nh4+ lên sự tăng trưởng của vi tảo Chaetoceros subtilis var. abnormis Proschkina-Lavrenko được phân lập ở Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh

Võ Hồng Trung, Lê Thị Trung

Tóm tắt


Nitrogen (N) vô cơ là một chất dinh dưỡng thiết yếu cho các sinh vật quang hợp. Nitrogen được cung cấp chủ yếu như nitrate (NO3-), nhưng thường ammonium (NH4+) và urê cũng được sử dụng. Nitrogen – ammonium (N- NH4+) bổ sung riêng rẽ ở nồng độ cao (750 µmol/L) đã gây độc cho tế bào tảo, gây ra sự hình thành bào tử. Trong khi đó, bổ sung kết hợp N – NO3- và N – NH4+ ở các tỉ lệ khác nhau đã hạn chế tính độc của NH4+, môi trường bổ sung N – NO3-: N – NH4+ tỉ lệ 2:1 tảo đạt được tăng trưởng và sinh lí tốt nhất.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100