Tạp chí Khoa học, S. 44 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của biến động dân số đến tăng trưởng kinh tế Trung Quốc, Ấn Độ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phạm Đỗ Văn Trung

Tóm tắt


Từ năm 2000 đến năm 2010, tình hình biến động dân số của Trung Quốc và Ấn Độ đã có những dấu hiệu lạc quan khi tỉ suất gia tăng dân số ngày càng giảm, nền kinh tế đạt được nhiều bước tiến đột phá. Bài viết giới thiệu về những ảnh hưởng của biến động dân số đến tăng trưởng kinh tế Trung Quốc và Ấn Độ dựa trên những chuyển biến về dân số và kinh tế trong khoảng thời gian trên; từ đó, rút ra những kinh nghiệm cho Việt Nam trong thời gian tới.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100