Tạp chí Khoa học, S. 45 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tình hình học tập học phần Giáo dục vì sự phát triển bền vững thông qua hoạt động ngoại khóa của sinh viên năm thứ 4 Khoa Địa lí Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Đoàn Thị Thanh Phương

Tóm tắt


Tổ chức hoạt động ngoại khóa (HĐNK) giúp người học tăng cường tính thực tiễn, kĩ năng thực hành, năng lực tự học, hình thành giá trị đạo đức và thay đổi thái độ, hành vi của mình. Tuy nhiên, hiện nay, việc tổ chức HĐNK cho sinh viên (SV) vẫn còn gặp một số khó khăn về những vấn đề như: quan niệm của SV, điều kiện lớp học, thời gian tiến hành…

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100