Tạp chí Khoa học, S. 45 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khảo sát thực trạng hứng thú học tiếng Anh của học sinh lớp 5 tại một số trường tiểu học ở thị xã Thuận An tỉnh Bình Dương

Đỗ Huỳnh Kiều

Tóm tắt


Bài viết đề cập vấn đề hứng thú học tiếng Anh của học sinh (HS) lớp 5 tại một số trường tiểu học (TH) ở thị xã Thuận An tỉnh Bình Dương. Kết quả nghiên cứu cho thấy HS thích thú với nội dung môn học, tài liệu học tập, phương tiện, phương pháp giảng dạy của giáo viên (GV). Có thể nói đây mới chỉ là những hứng thú ban đầu, chưa tính đến yếu tố lâu dài; do đó, GV tiếng Anh cần quan tâm nhiều hơn đến vấn đề này trong công tác giảng dạy.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100