Tạp chí Khoa học, S. 45 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2008-2012

Nguyễn Vĩnh Khương

Tóm tắt


Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lí hoạt động (QLHĐ) nghiên cứu khoa học (NCKH) tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSP TPHCM) trong những năm gần đây (2008-2012). Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp tăng cường hiệu quả ứng dụng CNTT trong QLHĐ NCKH trong thời gian tới.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100