Tạp chí Khoa học, S. 45 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng công tác quản lí đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đỗ Thị Hồng

Tóm tắt


Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng công tác quản lí đội ngũ giáo viên (QLĐNGV) các trường trung học phổ thông (THPT) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) theo các nội dung: quy hoạch, tuyển dụng; sử dụng; đào tạo, bồi dưỡng và kiểm tra, đánh giá đội ngũ giáo viên. Kết quả khảo sát cho thấy công tác QLĐNGV đã được các trường nỗ lực thực hiện. Tuy nhiên, do yêu cầu đổi mới giáo dục (GD) ngày càng cao, cơ chế quản lí còn nhiều ràng buộc, sự ảnh hưởng của các yếu tố chủ quan, khách quan... nên thực trạng công tác QLĐNGV vẫn còn nhiều hạn chế.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100