Tạp chí Khoa học, S. 45 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đầu tư cho thư viện đại học – đầu tư cho giáo dục góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học

Lê Quỳnh Chi

Tóm tắt


Bài viết đề cập tầm quan trọng của việc đầu tư cho thư viện đại học (ĐH), phân tích thực trạng việc đầu tư, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư của Nhà nước đối với các thư viện (TV) ĐH học ở Việt Nam.Đầu tư cho TV là đầu tư cho giáo dục, đó là sự đầu tư đặc biệt về kinh tế mà hiệu quả được đo lường bởi chất lượng sản phẩm của nền giáo dục, có tác động lớn và lâu dài đến sự phát triển của đất nước.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100