Tạp chí Khoa học, S. 45 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng khó khăn của sinh viên học kì 3 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình học tập theo hệ thống tín chỉ

Đoàn Văn Điều

Tóm tắt


Bài viết trình bày thực trạng khó khăn của sinh viên (SV) học kì 3 (năm thứ hai) Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSP TPHCM) trong quá trình học tập theo hệ thống tín chỉ và sự đáp ứng của họ đối với những khó khăn này. Kết quả cho thấy SV gặp khó khăn về thủ tục, học phí, thời gian và phương pháp dạy học. Đáp ứng của SV là thích ứng với những thay đổi về môi trường học tập, giảng dạy bằng những nỗ lực của bản thân.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100