Tạp chí Khoa học, S. 45 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chuẩn chương trình cốt lõi của Mĩ và một số liên hệ với việc đổi mới chương trình Ngữ văn ở Việt Nam

Bùi Mạnh Hùng

Tóm tắt


Bài viết trình bày và phân tích một sáng kiến giáo dục mới của Mĩ – chuẩn chương trình cốt lõi dùng cho nhiều bang trên toàn Liên bang, đặc biệt là những đổi mới trong hệ thống chuẩn chương trình môn Ngữ văn. Từ đó, bài viết nêu một số đề xuất về định hướng đổi mới chương trình môn Ngữ văn. Đó phải là một chương trình tích hợp, lấy học sinh làm trung tâm và chú trọng cả bốn kĩ năng giao tiếp. Khi thiết kế các nội dung đọc, chương trình cần chú ý đến độ phức tạp tăng dần và sự đa dạng của các loại văn bản sao cho nội dung đọc thích hợp với từng lớp học, cấp học.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100