Tạp chí Khoa học, S. 47 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Biểu hiện bão hòa trong phổ sóng điều hòa bậc cao của phân tử H2+ dao động

Đỗ Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Ty

Tóm tắt


Bằng việc giải số phương trình Schrödinger phụ thuộc thời gian (TDSE - time-dependent Schrödinger equation), chúng tôi thu được phổ sóng điều hòa bậc cao phát ra từ phân tử H2+ đang dao động tương tác với chùm laser cường độ cao. Kết quả cho thấy, ứng với các bậc dao động hạt nhân thấp, khi phân tử H2+ dao động càng mạnh sóng điều hòa bậc cao phát ra có cường độ càng cao. Tuy nhiên với các bậc dao động cao, phổ sóng điều hòa cho thấy có sự bão hòa; cường độ sóng không thay đổi khi các mức dao động tiếp tục tăng.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100