Tạp chí Khoa học, S. 47 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bóng khuyết của một đoạn trong poset các vecto Boole

Nguyễn Hoàng Huy, Trần Huyên

Tóm tắtToàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100