Tạp chí Khoa học, S. 48 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Biện pháp đổi mới quản lí đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho học viên ngoài chính quy Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Huỳnh Lâm Anh Chương

Tóm tắt


Bài báo đề cập sự đánh giá của bốn đối tượng học viên (HV) khi theo học các lớp nghiệp vụ sư phạm (NVSP) do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSP TPHCM) tổ chức trong thời gian gần đây, đồng thời đề xuất các biện pháp đổi mới công tác quản lí đào tạo NVSP của Trường

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100