Tạp chí Khoa học, S. 48 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng mô hình vòng xoắn ốc kiến thức vào giảng dạy tiết học ôn tập kiến thức

Phan Lữ Trí Minh

Tóm tắt


Bài báo này trình bày cách khai thác nguồn kiến thức bị “bỏ sót” hay bị “lãng quên” – kiến thức “cá nhân” (kiến thức ngầm) [5], [6] – trong tiết học ôn tập kiến thức. Cụ thể, bài báo nêu lên cách chuyển kiến thức “cá nhân” thành kiến thức của tập thể lớp và ngược lại.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100