Nhân lực Khoa học xã hội, S. 3 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kế thừa và phát huy quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “sử dụng cán bộ” trong điều kiện hiện nay

NGUYỄN TÙNG LÂM

Tóm tắt


Bài viết nêu và phân tích tầm quan trọng của công tác kiểm tra, nội dung của công tác kiểm tra; các hình thức và cách thức kiểm tra trong Đảng theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phân tích những ưu điểm, mặt tích cực của các hình thức, cách thức kiểm tra này đối với thực tiễn công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Trên cơ sở đã phân tích, bài viết chỉ ra một số bài học kinh nghiệm trong thực tiễn công tác xây dựng Đảng và chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Toàn văn: PDF

Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X