Nhân lực Khoa học xã hội, S. 2 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng nhìn từ góc độ đạo đức kinh doanh

VIÊN THẾ GIANG

Tóm tắt


Xuất phát từ nghiên cứu cơ sở lý luận của của mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức, tác giả bài viết phân tích làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn sử dụng đạo đức kinh doanh để chống cạnh tranh không lành mạnh trong họa động ngân hàng và đề xuất các giải pháp chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng nhìn từ khía cạnh đạo đức kinh doanh.


Toàn văn: PDF

Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X