Chi tiết về Tác giả

AN PHONG, TRẦN

  • S. 7 (2014) - ĐỊA PHƯƠNG
    ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ GIS PHỤC VỤ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG Ở TÂY NGUYÊN.
    Tóm tắt  PDF