Chi tiết về Tác giả

ANH TUẤN, HOÀNG

  • S. 17 (2013) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN LỚP THẤM NITƠ TRÊN THÉP HỢP KIM 30XH2MɸA.
    Tóm tắt  PDF