Chi tiết về Tác giả

ANH SƠN, HOÀNG

  • S. 20 (2013) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG LỚP PHỦ CHẮN SÓNG ĐIỆN TỪ TRÊN CƠ SỞ COMPOZIT PHA TRỘN ỐNG NANO CACBON.
    Tóm tắt  PDF