Chi tiết về Tác giả

Anh Thư, Dương Hồng Nhật…:, Đặng

  • S. 2A (2018) - DIỄN ĐÀN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
    Nâng cao hiệu quả công tác quản lý giảm thiểu nguy cơ bức xạ và hạt nhân ở Việt Nam.
    Tóm tắt  PDF